(sidst opdateret d. 2. april 2011)

§ 1.: Foreningens navn er: LANDSFORENINGEN SKANDIA, international samlerforening og den er stiftet d. 1. september 1943 i Århus. Dens hovedledelse skal være i Danmark.

§ 2.: Foreningens formål er at sammenslutte og skaffe forbindelse mellem samlere, navnlig i Danmark, samt på enhver måde at fremme og bistå samlernes interesser.

§3.: Som medlem kan enhver med interesse for et eller flere samlerfelter optages i foreningen. Alle foreningens medlemmer modtager foreningens vedtægter, når de revideres, 1 gang om året udsendes medlemslister samt samlerkoder, medlemsbladet udsendes til alle, så ofte disse udkommer.

§4.: Ethvert medlem, med undtagelse af dem, der gennem foreningen har meddelt medlemmerne, at de ikke ønsker at indgå i bytteforbindelse eller korrespondance, er pligtig til senest 14 dage efter modtagelsen at besvare enhver skriftlig henvendelse fra et andet medlem, hvis denne kræver svar. I øvrigt skal i enhver skrivelse opgives medlems nummer, og ved forespørgsel til foreningen skal vedlægges svarporto.

Flyttemeddelelse skal straks sendes til foreningen. Konstaterer et medlem en overtrædelse af foreningens love og vedtægter, eller opdager ureelle handlinger, ureelle samlere i foreningen, skal det uopholdeligt meddeles foreningens bestyrelse for nærmere undersøgelse.

§5.: Foreningen opretholder, i det omfang myndighedernes bestemmelser og tekniske forhold gør det muligt, ved hjælp af en dublet-leder, valgt af bestyrelsen, en løbende cirkulation af udvalgsmateriale blandt medlemmerne efter vedtægter og regler fastsat og godkendt af generalforsamlingen.

Foreningens generalforsamling kan i øvrigt for andre foreningsaktiviteter fastsætte og godkende vedtægter og regler, og disse er da gældende for medlemmerne. Ligeledes afholder foreningen i forbindelse med den ordinære generalforsamling et landsmøde og kan derudover holde møder for medlemmerne i det omfang, der er interesse derfor.

Foreningen kan arrangere eller deltage i udstillinger. Foreningen udgiver et medlemsblad og vedligeholder hjemmesiden – www.skandia43.dk

§6.: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 til 7 medlemmer. Ved afstemning er i tilfælde af stemmelighed den fungerende formands stemme afgørende. Skriftlige bestyrelsesmøder afgøres ved sagernes cirkulation. Over forhandlingerne føres en protokol, der skal underskrives af mindst 2 deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kassereren fører en fortegnelse over foreningens medlemmer. Kassereren fører tillige foreningens regnskab og udarbejder årsregnskabet.

§7.: Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Inden udgangen af februar skal kassereren sende revisorerne regnskabet for det forløbne regnskabsår. Revisorerne returnerer det reviderede regnskab senest 3 uger efter modtagelsen.

§8.: Foreningskontingentet for medlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves omkring 1. januar forud for det følgende regnskabsår. Sidste rettidige indbetalingsdag er 15. februar. Har et medlem ikke rettidigt betalt sit kontingent, opfordres det skriftligt til i løbet af 14 dage at berigtige sin restance. Sker dette ikke slettes medlemmet, idet det forfaldne kontingent stadig er foreningens tilgodehavende. Udmeldelse kan skal pr. dags dato, men uden godtgørelse. 

§9.: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ledes af en valgt dirigent. Generalforsamlingsstedet skal være i Danmark og bestemmes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsordenen. Er der på dagsordenen forslag om lovændringer eller opløsning af foreningen dog med 3 ugers varsel. Følgende punkter skal behandles på enhver ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Valg af bestyrelse: a) formand og / eller kasserer b) øvrige bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

De foretagne valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at halvdelen, deriblandt formand eller kasserer afgår hvert år. Øvrige valg gælder for 1 år. De fratrædende kan genvælges. Sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må værre indsendt skriftligt og motiveret til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen.

§10.: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, når 20 danske medlemmer eller 1/4 af medlemmerne skriftligt og motiveret til formanden begærer det. Indkaldelsesfristen er 14 dage, men er der tale om lovændringer eller foreningens opløsning er fristen 3 uger. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsordenen.

§11.: På generalforsamlinger tages, med nedennævnte undtagelser, beslutninger med almindelig stemmeflerhed og foregår normalt ved håndsoprækning, men skal, hvis et medlem forlanger det, ske skriftligt.

Vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de deltagende medlemmer i generalforsamlingen. For at det skal blive vedtaget skal mindst halvdelen af dedlemmerne deltage. Hvis foreningen skal opløses kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne deltager og at mindst 3/4 af deise stemmer herfor. 

Er generalforsamlingen i sådanne tilfælde ikke beslutningsdygtig, skal foreslaget forelægges en ny generalforsamling, med mindst samme dagsorden, og den er beslutningsdygtig uanset de deltagendes antal. Hvis foreningen skal opløses kræves der at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Generalforsamlingernes forhandling indføres det væsentlige i en særlig protokol, der underskrives af dirigenten og protokolføreren.

§12.: Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter, forsøger at ødelægge den regulære samlerinteresse eller ødelægger samarbejdet i foreningen, kan det medfører udelukkelse af foreningen. Udelukkelsen foretages af bestyrelsen og afgøres endeligt af generalforsamlingen. Eksklusioner i øvrigt, foretages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen eller et passende antal medlemmer.

§13.: Generalforsamlingen bestemmer i tilfælde af foreningens opløsning over anvendelsen af foreningens midler og ejendom.

§14.: Disse love er vedtaget den 1.9. 1943 og første gang ændret på generalforsamlingen den 1.11. 1987. 6.4. 2002. Seneste ændring på generalforsamlingen den 2.4. 2011.